สมัครสอบ SU-TCAS67

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ช่วงที่ 1

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา


รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา


รอบ 2 โควตา
รอบที่ 2 โควตา (Quota)

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา


รอบ 3 Admission
รอบที่ 3 Admission

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา


รอบ 4 (Direct Admission)
รอบที่ 4 (Direct Admission)

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชาวันที่
เวลา
กิจกรรม
จำนวน
รูปแบบ
22 ตุลาคม 2023
08:00 - 17:00
Silpakorn Music Open House 2023
0
10 ตุลาคม 2023
08:30 - 16:00
Silpakorn Showcase เปิดบ้านไขความลับ ทำ Portfoilo เด็ก'67
0
7 ตุลาคม 2566
09:00 - 17:00
Dek-D’s TCAS FAIR (ม.ศิลปากร บูธที่ 143-152 Hall EH98)
0


Tweets by @sutcas
SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2023 Silpakorn University. All rights reserved.