สมัครสอบ SU-TCAS64

รอบ 1
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ช่วงที่ 1

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 265
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
10080209211201A L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10
10080209302502A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 50
10080209303401A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 20
10080209302501A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10
10080209211201B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
10080209302502B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303401B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 15
10080209302501B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209302502A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25
10080209303401A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 20
10080209302501A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 30
10080209302502B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303401B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 15
10080209302501B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
คณะดุริยางคศาสตร์ 55
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) 15
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) 10
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 15
10080110610601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 15
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
คณะวิทยาการจัดการ 360
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
10080312610203B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610601B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 50
10080312620102B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 30
10080312610202B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 30
10080312610201B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) 30
10080312611001B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 30
10080312620101B L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 40
10080312903501A L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20
10080312903101B L0001 หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610501B L0001 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 50
รวมทุกคณะวิชา 980


รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50
10080102400501A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 35
10080102400601A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 15
รวมคณะมัณฑนศิลป์ 323
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
10080104800105A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 68
10080104800106A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 48
10080104800103A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 37
10080104800107A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 30
10080104800104A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 30
10080104800102A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 30
10080104800101B H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 30
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ
10080104800107A H0001 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 10
10080104800104A H0001 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 10
10080104800102A H0001 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 10
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
10080104800105A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน 2
10080104800106A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2
10080104800103A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
10080104800107A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 2
10080104800104A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2
10080104800102A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 2
10080104800101B H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 2
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 55
10080206904201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 15
10080206903801B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 10
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
10080206112001A J0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 30
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1113
10080209211001A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15
10080209302502A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25
10080209303501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30
10080209300701A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40
10080209300601A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 50
10080209303401A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 30
10080209302401A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30
10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15
10080209610801A หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40
10080209211001B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 10
10080209211201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(โครงการพิเศษ) 20
10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 20
10080209300601B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ) 10
10080209302401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์(โครงการพิเศษ) 20
10080209302501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ(โครงการพิเศษ) 5
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(โครงการพิเศษ) 20
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209211201A I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15
10080209302502A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25
10080209300701A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30
10080209300601A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20
10080209303401A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10
10080209302501A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 30
10080209300101A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15
10080209610801A I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30
10080209211201B I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302502B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209300701B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(โครงการพิเศษ) 15
10080209300601B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ) 10
10080209302501B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ(โครงการพิเศษ) 10
10080209610801B I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(โครงการพิเศษ) 15
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)
10080209211001A L0005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 33
10080209211201A L0005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 33
10080209302502A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 33
10080209303501A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 33
10080209300701A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 33
10080209300601A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 33
10080209303401A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 33
10080209302401A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 33
10080209302501A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 33
10080209300101A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 33
10080209610801A L0005 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 33
รวมคณะดุริยางคศาสตร์ 55
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) 15
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) 10
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 10
10080110610601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 15
รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
รวมคณะวิทยาการจัดการ 360
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
10080312610203B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610601B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(โครงการพิเศษ) 50
10080312620102B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(โครงการพิเศษ) 30
10080312610202B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา(โครงการพิเศษ) 30
10080312610201B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์(โครงการพิเศษ) 30
10080312620101B L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 40
10080312903501A L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20
10080312903101B L0001 หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(โครงการพิเศษ) 40
10080312610501B L0001 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(โครงการพิเศษ) 50
10080312611001B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 30
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
10080313220102B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ(โครงการพิเศษ) 15
10080413901101B L0000 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 15
รวมทุกคณะวิชา 2286


รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 3
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 3

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 65
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
10080101800301A G0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 20
โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
10080101800301A G0001 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 5
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ
10080101800301A G0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 35
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ
10080101800301A G0003 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 5
รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25
10080102400501A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 20
10080102400601A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 5
รวมคณะโบราณคดี 35
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมภาษา
10080103901301A G0009 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 5
10080103902001A G0009 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10
10080103902501A G0009 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5
10080103902401A G0009 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10
10080103901401A G0009 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 5
รวมคณะมัณฑนศิลป์ 27
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
10080104800104A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 15
10080104800102A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 10
10080104800101B H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 2
รวมคณะอักษรศาสตร์ 77
10080205903601A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 10
10080205903001A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 5
10080205901501A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 5
10080205901201A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 5
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 10
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ) 10
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) 5
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) 5
โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
10080205902001A H0007 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
10080205904301A H0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) 12
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 40
10080206904201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 10
10080206903801B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 10
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
10080206112001A J0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 20
รวมคณะวิทยาศาสตร์ 140
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
10080207210301A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15
10080207210302A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15
10080207210401A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 15
10080207210501A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10
10080207210701A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 15
10080207212701A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 10
10080207213101A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10
10080207213301A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 15
10080207220101A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
10080207220201A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10
10080207220301A I0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 15
รวมคณะเภสัชศาสตร์ 20
10080208130101A I0007 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 20
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 843
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
10080209211001A L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 100
10080209211201A L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15
10080209302502A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25
10080209303501A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30
10080209300701A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20
10080209300601A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 50
10080209303401A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10
10080209302401A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30
10080209302501A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15
10080209610801A L0000 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 20
10080209211001B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 40
10080209211201B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
10080209302502B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303501B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 20
10080209300701B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 20
10080209300601B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302401B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) 20
10080209302501B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
10080209610801B L0000 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 20
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209211201A I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15
10080209302502A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25
10080209303501A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10
10080209300701A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20
10080209300601A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20
10080209303401A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10
10080209302401A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 10
10080209302501A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 30
10080209300101A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15
10080209610801A I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 20
10080209211201B I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302502B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303501B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 10
10080209300701B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 15
10080209300601B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302401B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302501B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10
10080209610801B I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 15
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)
10080209211001A L0005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 3
10080209211201A L0005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3
10080209302502A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 3
10080209303501A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3
10080209300701A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3
10080209300601A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3
10080209303401A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กและระบบคอมพิวเตอร์ 3
10080209302401A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวการจัดการและโลจิสติกส์ 3
10080209302501A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 3
10080209300101A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3
10080209610801A L0005 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 3
รวมคณะดุริยางคศาสตร์ 60
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) 10
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) 20
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 15
10080110610601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 15
รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
รวมคณะวิทยาการจัดการ 360
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
10080312610203B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610601B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 50
10080312620102B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 30
10080312610202B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 30
10080312610201B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์(โครงการพิเศษ) 30
10080312620101B L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 40
10080312903501A L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20
10080312903101B L0001 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610501B L0001 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 50
10080312611001B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 30
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 135
โครงการคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
10080313220102B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 15
10080413901101B L0000 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 45
10080313220101B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 35
10080313220101B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 20
10080313220101B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ) 20


รอบ 2
รอบ 2 โควตา
รอบที่ 2 โควตา (Quota)

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 12
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080101800301A G0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 10
10080101800301A G0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 2
รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080102400501A G0004 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 15
โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย
10080102400601A G0007 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 10
รวมคณะโบราณคดี 5
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080103901301A L0002 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 5
10080103901401A L0002 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 5
รวมคณะมัณฑนศิลป์ 54
โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ
10080104800104A H0003 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 5
10080104800102A H0003 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 5
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080104800107A G0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 7
10080104800104A G0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 5
10080104800102A G0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 5
10080104800101B G0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 3
โครงการโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย
10080104800107A H0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 7
10080104800104A H0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 5
10080104800102A H0004 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 5
โครงการโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ
10080104800107A H0005 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 2
โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
10080104800102A H0006 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 5
รวมคณะอักษรศาสตร์ 208
โครงการโควตา 28 จังหวัด (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
10080205901201A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 110
10080205901401A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
10080205901501A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
10080205902001A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
10080205902501A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10080205902802A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
10080205903001A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
10080205903601A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
10080205904301A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
10080205904301A J0002 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎยสังคีต (การละคร)
โครงการโควตา 28 จังหวัด (แยกสาขาวิชาเอก)
10080205902501A J0003 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15
10080205901501A J0003 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 15
10080205903001A J0003 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 20
10080205901201A J0003 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
10080205901401A J0003 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 20
10080205903601A J0003 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 10
10080205902001A J0003 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 211
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080206700201A G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 15
10080206904201A G0004 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 10
10080206700601A G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5
10080206700601B G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 5
10080206700801A G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20
10080206903801B G0004 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 20
10080206702701A G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 25
10080206900701A G0004 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 20
10080206900701B G0004 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 20
10080206702501A G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 10
10080206702501B G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 5
10080206702002A G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10
10080206702002B G0004 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 10
โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 25 โรงเรียน
10080206702003B H0009 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 15
10080206702003Q H0009 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) 5
โครงการสืบสานภาษาไทย
10080206702001A I0000 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 16
รวมคณะวิทยาศาสตร์ 550
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080207210301A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30
10080207210302A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25
10080207210401A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 50
10080207210501A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40
10080207210701A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 50
10080207212701A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 40
10080207213101A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40
10080207213301A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 50
10080207220101A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100
10080207220201A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60
10080207220301A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 40
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
10080207210701A I0002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 15
10080207210301A I0002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10080207210401A I0002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
10080207212701A I0002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (โควตาโรงเรียน)
10080207701801A I0003 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) 10
รวมคณะเภสัชศาสตร์ 51
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080208130101A G0004 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 31
10080208130101B G0004 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 20
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 840
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080209211001A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40
10080209211201A G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20
10080209302502A G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 50
10080209303501A G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30
10080209300701A G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40
10080209300601A G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20
10080209303401A G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 25
10080209302401A G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30
10080209302501A G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 20
10080209610801A G0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40
10080209211001B G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 40
10080209211201B G0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 15
10080209302502B G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 20
10080209303501B G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 10
10080209300701B G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 30
10080209300601B G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 25
10080209302401B G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติสก์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302501B G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B G0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 15
10080209610801B G0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 30
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209211201A I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15
10080209302502A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 20
10080209300701A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30
10080209303401A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 20
10080209302501A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15
10080209610801A I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30
10080209211201B I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302502B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 15
10080209300701B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 30
10080209303401B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 25
10080209302501B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10
10080209610801B I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 30
รวมคณะดุริยางคศาสตร์ 40
โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
10080110800201B I0008 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) 10
10080110800203B I0008 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) 10
10080110800202B I0008 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 10
โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง
10080110610601B I0008 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 10
รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300
โครงการโควตา 28 จังหวัด
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
รวมคณะวิทยาการจัดการ 605
โครงการโควตา 38 จังหวัด
10080312610203B L0008 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 50
10080312610601B L0008 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 50
10080312620102B L0008 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 120
10080312610202B L0008 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 100
10080512610202B L0008 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จัดการเรียนการสอน ณ กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม. (วิชาโทภาษาอังกฤษ) 40
10080312610201B L0008 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) 40
10080312620101B L0008 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 40
10080312903501A L0008 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 25
10080312903101B L0008 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610501B L0008 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 50
10080312611001B L0008 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 50
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 195
โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
10080313220102B L0003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 50
10080413901101B L0003 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 85
10080313220101B L0003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน  (โครงการพิเศษ) 15
10080313220101B L0003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน  (โครงการพิเศษ) 20
10080313220101B L0003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม  (โครงการพิเศษ) 20
โครงการโควต้าสำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองทำงานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
10080413901101B L0004 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5


รอบ 3
รอบ 3 Admission 1
รอบที่ 3 Admission ช่วงที่ 1

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 63
10080101800301A G0005 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 60
โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์
10080101800301A G0006 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 3
รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20
10080102400501A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 10
10080102400601A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 10
รวมคณะโบราณคดี 195
10080103901301A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 30
10080103904101A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 25
10080103903501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 30
10080103902001A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 25
10080103902501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 45
10080103902401A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 25
10080103901401A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 15
รวมคณะอักษรศาสตร์ 270
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 70
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ) 70
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) 30
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม(โครงการพิเศษ) 30
10080205903601A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 10
10080205903001A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 15
10080205901501A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 25
10080205901201A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 5
10080205904301A หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย) 15
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 272
10080206700201A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 10
10080206904201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 15
10080206700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20
10080206700601B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 20
10080206700801B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 40
10080206903801B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 10
10080206900701B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 40
10080206702501A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 10
10080206702501B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 20
10080206702002A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8
10080206702002B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 25
10080206702003B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 25
10080206702003Q หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) 15
10080206702001A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 14
รวมคณะวิทยาศาสตร์ 790
10080207210301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30
10080207210302A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 40
10080207210401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 60
10080207210501A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 50
10080207210701A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 60
10080207212701A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 50
10080207213101A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 50
10080207213301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 50
10080207220101A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50
10080207220201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50
10080207220301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 50
10080207701801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) 20
10080207210301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 15
10080207210302B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ) 15
10080207210401B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(โครงการพิเศษ) 20
10080207210501B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 15
10080207210701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 20
10080207212701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ) 25
10080207213101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) 20
10080207213301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) 20
10080207220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 30
10080207220201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 30
10080207220301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ) 20
รวมคณะเภสัชศาสตร์ 100
10080208130101A หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 40
10080208130101B หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 60
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 570
10080209211001A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30
10080209302502A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 45
10080209303501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20
10080209300701A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30
10080209300601A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30
10080209303401A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 30
10080209302401A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 20
10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 30
10080209610801A หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30
10080209211001B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 40
10080209211201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 20
10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 15
10080209303501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 10
10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 30
10080209300601B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 30
10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 20
10080209302401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 20
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 30
รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
รวมคณะวิทยาการจัดการ 1,010
โครงการ เด็กดี อยากเรียน
10080312610203B L0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 100
10080312610601B L0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 120
10080312620102B L0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 150
10080312610202B L0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 50
10080512610202B L0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จัดการเรียนการสอน ณ กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม. (วิชาโทภาษาอังกฤษ) 40
10080312610201B L0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) 90
10080312620101B L0006 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 100
10080312903501A L0006 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 50
10080312903101B L0006 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 100
10080312610501B L0006 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 120
10080312611001B L0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 90
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 190
10080313220102B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 40
10080413901101B หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 85
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 25
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 20
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ) 20


รอบ 3 Admission 2
รอบที่ 3 3 Admission ช่วงที่ 2

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10
10080102400501A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 5
10080102400601A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 5
รวมคณะโบราณคดี 90
10080103901301A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 10
10080103904101A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 25
10080103903501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 15
10080103902001A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 15
10080103902501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10
10080103902401A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 5
10080103901401A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 10
รวมคณะอักษรศาสตร์ 400
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ยังไม่แยกสาขาวิชาเอก)
10080205901201A J0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 400
10080205901401A J0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
10080205901501A J0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
10080205902001A J0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
10080205902501A J0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10080205902802A J0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
10080205903001A J0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
10080205903601A J0008 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 222
10080206700201A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 10
10080206904201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 15
10080206700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5
10080206700601B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 10
10080206700801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10
10080206903801A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 30
10080206900701A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 20
10080206900701B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 15
10080206702701A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 20
10080206702501A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 5
10080206702002A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2
10080206702002B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 10
10080206702003A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 20
10080206112001A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 50
รวมคณะวิทยาศาสตร์ 730
10080207210301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30
10080207210302A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 40
10080207210401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40
10080207210501A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40
10080207210701A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40
10080207212701A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 50
10080207213101A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 50
10080207213301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 50
10080207220101A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50
10080207220201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50
10080207220301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 50
10080207210301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 25
10080207210302B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ) 25
10080207210401B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) 15
10080207210501B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 20
10080207210701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 15
10080207212701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ) 25
10080207213101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) 15
10080207213301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ) 20
10080207220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 30
10080207220201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 30
10080207220301B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ) 20
รวมคณะเภสัชศาสตร์ 30
10080208130101A หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 10
10080208130101B หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 20
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 315
10080209211001A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 40
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30
10080209302502A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 15
10080209303501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15
10080209300701A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20
10080209300601A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 30
10080209303401A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 35
10080209302401A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 15
10080209302501A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 40
10080209610801A หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 20
10080209211001B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 20
10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 15
รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
รวมคณะวิทยาการจัดการ 1,180
โครงการ เด็กดี มีโอกาส
10080312610203B L0007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 180
10080312610601B L0007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 120
10080312620102B L0007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 150
10080312610202B L0007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 100
10080512610202B L0007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จัดการเรียนการสอน ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม. (วิชาโทภาษาอังกฤษ) 20
10080312610201B L0007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) 90
10080312620101B L0007 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 100
10080312903501A L0007 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 90
10080312903101B L0007 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 100
10080312610501B L0007 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 120
10080312611001B L0007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 90
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 175
10080313220102B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 40
10080413901101B หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 80
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน  (โครงการพิเศษ) 20
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน  (โครงการพิเศษ) 20
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม  (โครงการพิเศษ) 15


รอบ 4
รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
สาขาที่เปิดรับรอบ 4 1 มิ.ย. 64

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
รวมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 5
10080101800301A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 3
10080101800301A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 2
รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8
10080102400501A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 8
รวมคณะโบราณคดี 11
10080103901301A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 1
10080103903501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 10
รวมคณะมัณฑนศิลป์ 8
10080104800105A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 3
10080104800103A หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
รวมคณะอักษรศาสตร์ 20
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 5
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ) 5
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ) 5
10080205902801B หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ) 5
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 184
10080206702002A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6
10080206702002B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 15
10080206700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 10
10080206700601B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 1
10080206700801A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12
10080206700801B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 23
10080206702501A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 10
10080206702501B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 10
10080206702003B หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ) 10
10080206702003Q หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)) 10
10080206702001A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 14
10080206700201A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 14
10080206900701A หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 20
10080206900701B หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) 30
10080206903801B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 2
10080206904201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 2
10080206112001A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
รวมคณะวิทยาศาสตร์ 350
10080207210301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20
10080207210302A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 25
10080207212701A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 50
10080207213301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 45
10080207220301A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 20
10080207210401B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ) 15
10080207210501B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 20
10080207210701B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ) 20
10080207213101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ) 50
10080207220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 30
10080207220201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 30
โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
10080207701801A I0003 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู) 25
รวมคณะเภสัชศาสตร์ 5
10080208130101B หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 245
10080209211201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10
10080209300101A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10
10080209302502A หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 20
10080209211201B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
10080209302502B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ) 20
10080209300701B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 20
10080209300601B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5
10080209302401B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ) 20
10080209300101B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
10080209610801B หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 20
10080209302501B หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 5
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209211201A I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5
10080209300101A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 5
10080209300701B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 20
10080209300601B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 5
10080209610801B I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ) 20
รวมคณะดุริยางคศาสตร์ 40
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) 10
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) 10
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 10
10080110610601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 10
รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 250
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 50
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
รวมคณะวิทยาการจัดการ 425
10080312610203B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 50
10080512610203B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) จัดการเรียนการสอน ณ กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม. 50
10080312610601B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 40
10080312620102B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 40
10080312610202B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 40
10080512610202B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) จัดการเรียนการสอน ณ กสท.โทรคมนาคม บางรัก กทม. (วิชาโทภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น) 30
10080312310201B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) 10
10080312620101B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 40
10080312903501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 30
10080312903101B หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 50
10080312610501B หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 40
10080312611001B หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 5
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40
10080313220102B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 20
10080413901101B หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 5
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ) 5
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ) 5
10080313220101B หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ) 5วันที่
เวลา
กิจกรรม
จำนวน
รูปแบบ
20 เม.ย. 64
16:00 - 18:00
เปิดบ้านแฟชั่น (open house: fashion su)
0
7 เม.ย. 64
15:00 - 16:30
Arts SU TCAS Live EP.2: ตะลุย Admission 1-2
0
18 ก.พ. 64
15:00 - 16:30
Arts SU TCAS Live EP.1 : เจาะลึกรอบโควตา 28 จังหวัด
0
20 ก.พ. 64
12:30 - 16:30
เปิดบ้าน ศิลปากร อินเตอร์ ประจำปี 2564” (SUIC Open House 2021)
0


กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.