สรุปจำนวนรับ จำแนกตามรอบ หลักสูตร และสาขาวิชา

(โครงการพิเศษ) หมายความว่า โครงการที่มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือของรัฐ หรือการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นการจัดการศึกษาเพิ่มพิเศษ มีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านการงบประมาณและการดำเนินการรหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

 

 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

 

 

รวมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

66

 

 

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

 

10080101800301A

G0

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

20

 

 

โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

 

10080101800301A

G1

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

6

 

 

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ

 

10080101800301A

G2

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

35

 

 

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์

 

10080101800301A

G3

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

5

 

 

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

60

10080102400501A

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

45

10080102400601A

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

15

 

 

รวมคณะโบราณคดี

25

 

 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น

 

10080103901301A

G9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

5

10080103902001A

G9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

10

10080103901401A

G9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

10

 

 

รวมคณะมัณฑนศิลป์

293

 

 

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

 

10080104800105A

H0

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

68

10080104800106A

H0

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

35

10080104800103A

H0

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

35

10080104800107A

H0

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

30

10080104800104A

H0

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

30

10080104800102A

H0

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

30

10080104800101B

H0

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

35

 

 

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ

 

10080104800107A

H1

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

10

10080104800104A

H1

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

10

10080104800102A

H1

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

10

 

 

รวมคณะอักษรศาสตร์

42

10080205903601A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

5

10080205903001A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

5

10080205901501A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

5

10080205901201A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

5

 

 

โครงการความถนัดด้านภาษาไทย

 

10080205902001A

H7

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

10

 

 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม

 

10080205904302A

H8

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

12

 

 

รวมคณะศึกษาศาสตร์

90

10080206904201A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

20

10080206903801B

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

20

 

 

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

 

10080206112001A

J1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

50

 

 

รวมคณะวิทยาศาสตร์

140

 

 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

10080207210301A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

15

10080207210302A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

15

10080207210401A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

15

10080207210501A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

10

10080207210701A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

15

10080207212701A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

10

10080207213101A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10

10080207213301A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

15

10080207220101A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

10080207220201A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

10

10080207220301A

I1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

15

 

 

รวมคณะเภสัชศาสตร์

10

 

 

โครงการทำความร่วมมือกับโรงเรียน MOU

 

10080208130101A

I7

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

10

 

 

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1,285

10080209211001A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

100

10080209211201A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

25

10080209302502A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

50

10080209303501A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

40

10080209300701A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

60

10080209300601A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

80

10080209303401A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

50

10080209302401A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

40

10080209302501A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

60

10080209300101A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

25

10080209610801A

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

60

10080209211001B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

40

10080209211201B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

5

10080209302502B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

10

10080209303501B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

20

10080209300701B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

40

10080209300601B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

40

10080209303401B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

30

10080209302401B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

20

10080209302501B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

20

10080209300101B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

5

10080209610801B

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

40

 

 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

 

10080209211201A

I4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

15

10080209302502A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

25

10080209300701A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

50

10080209300601A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

30

10080209303401A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

30

10080209302501A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

40

10080209300101A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

15

10080209610801A

I4

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

50

10080209211201B

I4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

10

10080209302502B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

10

10080209300701B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

30

10080209300601B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

30

10080209303401B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

30

10080209302501B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

20

10080209300101B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

10

10080209610801B

I4

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

30

 

 

รวมคณะดุริยางคศาสตร์

105

10080110800201B

 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี

20

10080110800203B

 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

25

10080110800202B

 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

25

10080110610601B

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง

35

 

 

รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

300

10080311501201A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

100

10080311500402A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

50

10080311500401A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

50

10080311500403B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)

50

10080311500404A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

50

 

 

รวมคณะวิทยาการจัดการ

180

 

 

โครงการรับนักศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน

 

10080312610203B

I6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

10

10080312610601B

I6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

10

10080312620102B

I6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

20

10080312610202B

I6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

40

10080312610201B

I6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

20

10080312620101B

I6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

30

10080312903501A

I6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

10

10080312903101B

I6

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

10

10080312610501B

I6

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

10

10080312611001B

I6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

20

 

 

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

115

10080313220102B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

30

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ (โครงการพิเศษ)

15

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

25

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

15

10080313901101B

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

30

 

 

รวมวิทยาลัยนานาชาติ

150

10080190620101G

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

50

10080190220101G

 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

50

10080190610201G

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา

50

 

 

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

 

 

 

รวมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

10

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด

 

10080101800301A

G4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

10

 

 

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

25

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด

 

10080102400501A

G4

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

10

 

 

โครงการโควตาความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม

 

10080102400501A

G8

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

10

 

 

โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย

 

10080102400601A

G7

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

5

 

 

รวมคณะมัณฑนศิลป์

67

 

 

โครงการโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

10080104800105A

H2

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน

2

10080104800103A

H2

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

1

10080104800104A

H2

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

2

10080104800102A

H2

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

2

10080104800101B

H2

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

2

 

 

โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ

 

10080104800103A

H3

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

2

10080104800104A

H3

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

2

10080104800102A

H3

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

4

10080104800101B

H3

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

2

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด

 

10080104800106A

G4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

13

10080104800103A

G4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

2

10080104800107A

G4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

4

10080104800104A

G4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

6

10080104800102A

G4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

5

10080104800101B

G4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

3

 

 

โครงการโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย

 

10080104800106A

H4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

2

10080104800107A

H4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

4

10080104800102A

H4

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ

2

 

 

โครงการโควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ

 

10080104800107A

H5

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

2

 

 

โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ

 

10080104800102A

H6

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ

5

 

 

รวมคณะอักษรศาสตร์

233

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด (ไม่แยกสาขาวิชาเอก เลือกเอกตอนภาคปลาย ชั้นปีที่ 2)

 

10080205904301A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา

125

10080205904302A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

10080205901201A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

10080205901401A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

10080205901501A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

10080205902001A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

10080205902401A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

10080205902402A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

10080205902501A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10080205902802A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก

10080205903001A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

10080205903601A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด (แยกสาขาวิชาเอก)

 

10080205902501A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

15

10080205902402A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

10

10080205901501A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

10

10080205903001A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

25

10080205901201A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

10

10080205901401A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

15

10080205903601A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

10

10080205904302A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

3

10080205902001A

J3

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

10

 

 

รวมคณะศึกษาศาสตร์

209

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด

 

10080206700201A

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

15

10080206904201A

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

10

10080206700601B

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

13

10080206700801A

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20

10080206903801B

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

20

10080206702701A

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

25

10080206900701A

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

20

10080206900701B

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

30

10080206702501A

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

10

10080206702002A

G4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5

 

 

โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 20 โรงเรียน

 

10080206702001G

H9

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

25

 

 

โครงการสืบสานภาษาไทย

 

10080206702001A

I0

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

16

 

 

รวมคณะวิทยาศาสตร์

410

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด เลือกสาขาวิชาวันสอบสัมภาษณ์

 

 

 

กลุ่มที่ 1

 

10080207213301A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

265

10080207213101A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10080207212701A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

10080207210701A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

10080207210501A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

10080207210302A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

10080207210401A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

10080207210301A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

 

กลุ่มที่ 2

 

10080207220301A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

120

10080207220201A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

10080207220101A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

เลือกสาขาวิชาวันสอบสัมภาษณ์

 

10080207210701A

I2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

15

10080207210301A

I2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

10080207210401A

I2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

10080207212701A

I2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

 

 

โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (โควตาโรงเรียน)

 

10080207701801A

I3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

10

 

 

รวมคณะเภสัชศาสตร์

80

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด

 

10080208130101A

G4

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

40

10080208130101B

G4

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

40

 

 

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

940

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด

 

10080209211001A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

40

10080209211201A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

20

10080209302502A

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

45

10080209303501A

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

40

10080209300701A

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

40

10080209300601A

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

20

10080209303401A

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

25

10080209302401A

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

40

10080209302501A

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

40

10080209300101A

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

20

10080209610801A

G4

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

40

10080209211001B

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

40

10080209211201B

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

15

10080209302502B

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

40

10080209303501B

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

20

10080209300701B

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

30

10080209300601B

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

20

10080209303401B

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

20

10080209302401B

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

20

10080209302501B

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

20

10080209300101B

G4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

15

10080209610801B

G4

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

30

 

 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

 

10080209302502A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

20

10080209300701A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

30

10080209303401A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

25

10080209302501A

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

30

10080209610801A

I4

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

30

10080209211201B

I4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

10

10080209302502B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

30

10080209300701B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

30

10080209303401B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

25

10080209302501B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

30

10080209300101B

I4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

10

10080209610801B

I4

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

30

 

 

รวมคณะดุริยางคศาสตร์

60

 

 

โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี

 

10080110800201B

I8

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี

15

10080110800203B

I8

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

15

10080110800202B

I8

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

15

 

 

โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง

 

10080110610601B

I9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง

15

 

 

รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

270

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด

 

10080311501201A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

70

10080311500402A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

50

10080311500401A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

50

10080311500403B

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)

50

10080311500404A

G4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

50

 

 

รวมคณะวิทยาการจัดการ

210

 

 

โครงการโควตา 28 จังหวัด

 

10080312610203B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

10

10080312610601B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

20

10080312620102B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

30

10080312610202B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

30

10080312610201B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

30

10080312620101B

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

10

10080312903501A

G4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

10

10080312903101B

G4

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

30

10080312610501B

G4

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

10

10080312611001B

G4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

30

 

 

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

135

10080313220102B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

50

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ (โครงการพิเศษ)

15

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

15

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

15

10080313901101B

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

40

 

 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

 

 

 

รวมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

64

 

 

โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก

 

10080101800301A

G5

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

60

 

 

โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์

 

10080101800301A

G6

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

4

 

 

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

35

10080102400501A

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

15

10080102400601A

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

20

 

 

รวมคณะโบราณคดี

260

10080103901301A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

34

10080103904101A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

45

10080103903501A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

39

10080103902001A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

34

10080103902501A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

49

10080103902401A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

40

10080103901401A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

19

 

 

รวมคณะอักษรศาสตร์

250

10080205902801B

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

70

10080205902801B

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)

70

10080205902801B

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)

30

10080205902801B

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)

30

10080205902402A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

10

10080205903601A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

10

10080205903001A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

10

10080205901501A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

15

10080205901201A

 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

5

 

 

รวมคณะศึกษาศาสตร์

72

10080206700601B

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

13

10080206702001G

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)

25

10080206702001A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

14

10080206702501A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

10

10080206702002A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10

 

 

รวมคณะวิทยาศาสตร์

620

10080207210301A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

15

10080207210302A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

25

10080207210401A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

50

10080207210501A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

40

10080207210701A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

40

10080207212701A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

40

10080207213101A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

50

10080207213301A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

30

10080207220101A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

35

10080207220201A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

45

10080207220301A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

20

 

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

 

10080207701801A

I3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

20

10080207210301B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

15

10080207210302B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)

15

10080207210401B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)

20

10080207210501B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

15

10080207210701B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

20

10080207212701B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)

20

10080207213101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

20

10080207213301B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)

15

10080207220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

25

10080207220201B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

25

10080207220301B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)

20

 

 

รวมคณะเภสัชศาสตร์

90

10080208130101A

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

40

10080208130101B

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

50

 

 

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

610

10080209211001A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

40

10080209211201A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

30

10080209302502A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

30

10080209303501A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

30

10080209300701A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

30

10080209300601A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

20

10080209303401A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

30

10080209302401A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

30

10080209302501A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

30

10080209300101A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

30

10080209610801A

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

30

10080209211001B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

40

10080209211201B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

20

10080209302502B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

30

10080209303501B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)

20

10080209300701B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)

30

10080209300601B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

20

10080209303401B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

20

10080209302401B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)

20

10080209302501B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)

30

10080209300101B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

20

10080209610801B

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)

30

 

 

รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

270

10080311501201A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

70

10080311500402A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

50

10080311500401A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

50

10080311500403B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)

50

10080311500404A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

50

 

 

รวมคณะวิทยาการจัดการ

245

10080312610203B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

15

10080312610601B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

20

10080312620102B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

30

10080312610202B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

40

10080312610201B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

30

10080312620101B

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

25

10080312903501A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

20

10080312903101B

 

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

20

10080312610501B

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

15

10080312611001B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

30

 

 

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

250

10080313220102B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

50

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ (โครงการพิเศษ)

25

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

30

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

25

10080313901101B

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

120 

10080313901101B

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

10080313901101B

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

 

 

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

 

 

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5

10080102400601A

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

5

 

 

รวมคณะโบราณคดี

11

10080103901301A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

1

10080103904101A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

5

10080103903501A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

1

10080103902001A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

1

10080103902501A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1

10080103902401A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

1

10080103901401A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

1

 

 

รวมคณะอักษรศาสตร์

400

 

 

โครงการหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ไม่แยกสาขาวิชาเอก ให้เลือกสาขาวิชาตอนภาคปลาย ชั้นปีที่ 2)

 

10080205904301A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา

400 

10080205904302A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

10080205901201A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

10080205901401A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

10080205901501A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

10080205902001A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

10080205902401A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

10080205902402A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

10080205902501A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10080205902802A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก

10080205903001A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

10080205903601A

J2

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

 

 

รวมคณะศึกษาศาสตร์

253

10080206700201A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

15

10080206904201A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

25

10080206700601A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

28

10080206702001P

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

20

10080206700801A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

10

10080206903801A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

30

10080206903801B

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

5

10080206702002A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5

10080206112001A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

50

10080206702701A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

15

10080206900701A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

20

10080206900701B

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

25

10080206702501A

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

5

 

 

รวมคณะวิทยาศาสตร์

610

10080207210301A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

15

10080207210302A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

25

10080207210401A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

50

10080207210501A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

40

10080207210701A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

40

10080207212701A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

40

10080207213101A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

50

10080207213301A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

35

10080207220101A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

35

10080207220201A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

50

10080207220301A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

25

10080207210301B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

15

10080207210302B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)

15

10080207210401B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)

15

10080207210501B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

10

10080207210701B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

15

10080207212701B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)

20

10080207213101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

15

10080207213301B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)

20

10080207220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

30

10080207220201B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

30

10080207220301B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)

20

 

 

รวมคณะเภสัชศาสตร์

40

10080208130101A

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

20

10080208130101B

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

20

 

 

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

355

10080209211001A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

40

10080209211201A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

30

10080209302502A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

15

10080209303501A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10

10080209300701A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

40

10080209300601A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

30

10080209303401A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

35

10080209302401A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

10

10080209302501A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

30

10080209300101A

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

40

10080209610801A

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

40

10080209211001B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

20

10080209302502B

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)

15

 

 

รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

250

10080311501201A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

50

10080311500402A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

50

10080311500401A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

50

10080311500403B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ)

50

10080311500404A

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

50

 

 

รวมคณะวิทยาการจัดการ

580

10080312610203B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

85

10080312610601B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)

70

10080312620102B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)

40

10080312610202B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)

70

10080312610201B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)

35

10080312620101B

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)

55

10080312903501A

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

40

10080312903101B

 

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

60

10080312610501B

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

85

10080312611001B

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)

40

 

 

รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

215

10080313220102B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

50

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ (โครงการพิเศษ)

20

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)

25

10080313220101B

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการ ออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)

20

10080313901101B

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

100

 

 

รวมทุกคณะวิชา

10,995

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2019 Silpakorn University. All rights reserved.