สมัครสอบ SU-TCAS64รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50
10080102400501A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 35
10080102400601A หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) 15
รวมคณะมัณฑนศิลป์ 323
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
10080104800105A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 68
10080104800106A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 48
10080104800103A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 37
10080104800107A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 30
10080104800104A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 30
10080104800102A H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 30
10080104800101B H0000 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 35
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ
10080104800107A H0001 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 10
10080104800104A H0001 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 10
10080104800102A H0001 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 10
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
10080104800105A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน 2
10080104800106A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2
10080104800103A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
10080104800107A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 2
10080104800104A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2
10080104800102A H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 2
10080104800101B H0002 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) 2
รวมคณะศึกษาศาสตร์ 55
10080206904201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 15
10080206903801B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) 10
โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
10080206112001A J0001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 30
รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1113
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
10080209211001A L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 30
10080209211201A L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15
10080209302502A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25
10080209303501A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30
10080209300701A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40
10080209300601A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 50
10080209303401A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 30
10080209302401A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30
10080209302501A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15
10080209610801A L0000 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 40
10080209211001B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ) 10
10080209211201B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
10080209302502B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303501B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(โครงการพิเศษ) 20
10080209300701B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ) 20
10080209300601B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ) 10
10080209302401B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์(โครงการพิเศษ) 20
10080209302501B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ(โครงการพิเศษ) 5
10080209610801B L0000 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(โครงการพิเศษ) 20
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209211201A I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 15
10080209302502A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25
10080209300701A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30
10080209300601A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20
10080209303401A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10
10080209302501A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 30
10080209300101A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 15
10080209610801A I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30
10080209211201B I0004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 10
10080209302502B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209300701B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(โครงการพิเศษ) 15
10080209300601B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(โครงการพิเศษ) 20
10080209303401B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ) 10
10080209302501B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ(โครงการพิเศษ) 10
10080209610801B I0004 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม(โครงการพิเศษ) 15
โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)
10080209211001A L0005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 33
10080209211201A L0005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 33
10080209302502A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 33
10080209303501A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 33
10080209300701A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 33
10080209300601A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 33
10080209303401A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 33
10080209302401A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 33
10080209302501A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 33
10080209300101A L0005 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 33
10080209610801A L0005 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 33
รวมคณะดุริยางคศาสตร์ 55
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) 15
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) 10
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 15
10080110610601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 15
รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
รวมคณะวิทยาการจัดการ 360
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
10080312610203B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610601B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(โครงการพิเศษ) 50
10080312620102B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(โครงการพิเศษ) 30
10080312610202B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา(โครงการพิเศษ) 30
10080312610201B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์(โครงการพิเศษ) 30
10080312620101B L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 40
10080312903501A L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20
10080312903101B L0001 หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(โครงการพิเศษ) 40
10080312610501B L0001 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(โครงการพิเศษ) 50
10080312611001B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 30
รวมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
10080313220102B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ(โครงการพิเศษ) 15
10080413901101B L0000 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 15
รวมทุกคณะวิชา 2,286
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ช่วงที่ 1

รหัส

โครงการ

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 265
โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio
10080209211201A L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10
10080209302502A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 50
10080209303401A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 20
10080209302501A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 20
10080209300101A L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10
10080209211201B L0000 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
10080209302502B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303401B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 15
10080209302501B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
10080209300101B L0000 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ) 5
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
10080209302502A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 25
10080209303401A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 20
10080209302501A I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 30
10080209302502B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ) 10
10080209303401B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 15
10080209302501B I0004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ) 10
คณะดุริยางคศาสตร์ 55
10080110800201B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ) 15
10080110800203B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ) 10
10080110800202B หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ) 15
10080110610601B หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ) 15
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300
10080311501201A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 100
10080311500402A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 50
10080311500401A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 50
10080311500403A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 50
10080311500404A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร 50
คณะวิทยาการจัดการ 360
โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio
10080312610203B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610601B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) 50
10080312620102B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ) 30
10080312610202B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) 30
10080312610201B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ) 30
10080312611001B L0001 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 30
10080312620101B L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ) 40
10080312903501A L0001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 20
10080312903101B L0001 หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 40
10080312610501B L0001 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 50
รวมทุกคณะวิชา 980


กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.