กรอกใบสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

กรอบนี้ในกรณีที่สมัครคณะดุริยางคศาสตร์ กรุณากรอก URL การแสดงดนตรีและเครื่องดนตรีตามสาขาที่สมัคร หากไม่สมัครคณะดุริยางค์ให้เว้นว่างไว้

ประวัติการสอบและเกรดเฉลี่ยสะสม

การสอบ ONET รอบที่ผ่านมา
(เลือกรอบทั้งหมดที่เคยสอบ)

การสอบ GAT/PAT รอบที่ผ่านมา
(เลือกรอบทั้งหมดที่เคยสอบ)

การสอบสามัญ 9 วิชา รอบที่ผ่านมา
(เลือกรอบทั้งหมดที่เคยสอบ)

ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการประมวลผลการคัดเลือก หากพบว่าไม่ถูกต้องโปรดแจ้งกองบริการการศึกษา มศก. เพื่อแก้ไขก่อนวันสิ้นสุดการชำระเงิน หากพ้นกำหนดถือว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว